گزارش چالش 30 روزه محتوایی

من برای اینکه کار جدی و حرفه ایی محتوایی خود را در این زمینه شروع کنم، تصمیم برا این گرفتم که در طول تاریخ های 12/1/99 تا 12/2/99 به مدت یک ماه یک چالش را برای خود در نظر بگیرم. چالش 30 روزه ایی که قرار بود در آن هر دو روز یک بار، یک بلاگ پست جدید را در وب سایتم هوا کنم.
این هم گزارش عملکرد من در مدت 30 روز است.