توسعه فردی و برندسازی با کامنت نویسی

همه ماجرا از سایت یک نویسنده عزیز به نام خانم بیتا کیهانی شروع شد. که با نام یادداشت های بیتا کیهانی در حال فعالیت و تولید محتوا هستند.
من از صفحه ایشون بازدید کردم. دو تا از یادداشت های ایشون رو مطالعه کردم. زیر هر کدام از یادداشت ها یک نظر گذاشتم.
و این نکته بیشتر در ذهنم بیشتر تجلی کرد: در کامنت ها چقدر فرصت وجود دارد.