خلاقیت به هر قیمیتی

یکی از عادت های من در مورد انجام کارهای روزانه، ساده و یا بزرگ و پیچیده، این است که علاقه دارم کار مورد نظر را به روش ها و شیو های متفاوتی به سرانجام برسانم.
ابتکاری، خلاقیتی که به ذهنم میرسد را روی آنها اعمال کنم و این برای من بسیار جذاب است.
دو روز پیش من مجبور شدم برای ناهار غذایی درست کنم