چقدر روی خودتان؟ چقدر روی خدای خودتان؟

می دانید من فکر میکنم یکی از بزرگ ترین مسئله ما انسان ها این است! متوجه ایید چه میگویم؟ شاید تمام درگیری هایمان از همان نشأت میگیرد.
ما می خواهیم کم بخوابیم. بیشتر کار کنیم، کمتر تفریح کنیم. می خواهیم هرطور شده بیشتر فعالیت های فیزیکی داشته باشیم. تا نتیجه های دلخواه زندگی خود را بدست بیاوریم.