جسارت در مسیر موفقیت

مرد می خواهد توپ به حلقه پرت کند. با دقت نگاه میکند، محاسبه های لازم را انجام میدهد. ارتفاع سبد زیاد است و دهانه هم تنگ. توپ
دستش زبر بسکتبال را بالا میگرد. عرق از پس و پیش او روانه شده. می خواهد توپ را پرت کند؛ اما…
چیزی مانع اوست. چیزی که به آن: