تفاوت داستان و قصه

همه ما دور مادر بزرگ می نشینیم تا برایمان داستان بگوید؛ اما امان از اینکه او در حال قصه گفتن است.
در همین بین قصه هایی تعریف کند داستانی هم وسط بیاورد چه؟ شما چگونه آن تشخص می دهد؟
ما به اشتباه قصه و داستان را با هم می سوازنیم. با اینکه قصه داستان با اینکه هر دو یک پدر مادر دارند؛ ولی باید آنها را باید از هم تر و خشک کرد.