گزارش چالش 30 روزه محتوایی

من برای اینکه کار جدی و حرفه ایی محتوایی خود را در این زمینه شروع کنم، تصمیم برا این گرفتم که در طول تاریخ های 12/1/99 تا 12/2/99 به مدت یک ماه یک چالش را برای خود در نظر بگیرم. چالش 30 روزه ایی که قرار بود در آن هر دو روز یک بار، یک بلاگ پست جدید را در وب سایتم هوا کنم.
این هم گزارش عملکرد من در مدت 30 روز است.

جریان خلق اثر دم باریک

دم باریک اولین داستان من است که احساس میکنم آن را به صورت اصولی زنده شده است.
ندای قلبم این را میگوید که این داستان برگرفته شده از سبک نوشته های داستایوفسکی است. مانند یکی از داستان های کوتاهش که نامش دقیقا یادم نمی آید. آقای… اسمش بود.