چگونه سختی ها را به فرصت تبدیل کنیم؟

چگونه سختی ها را به فرصت تبدیل کنیم

بگذارید اینطور تعریف کنم:

من اشتباه کردم خب تا اینجای کار طبیعی است. اما اصل ماجراء این است که من اشتباه بزرگ تر را شروع کردم. من چه شروع کردم به خودم حرف زدن و حمله کردن: من خیلی اشتباه میکنم. من همش خرابکاری میکنم. من خوب نیستم. این اتفاق کاملا لایق من است و…

جسارت در مسیر موفقیت

مرد می خواهد توپ به حلقه پرت کند. با دقت نگاه میکند، محاسبه های لازم را انجام میدهد. ارتفاع سبد زیاد است و دهانه هم تنگ. توپ
دستش زبر بسکتبال را بالا میگرد. عرق از پس و پیش او روانه شده. می خواهد توپ را پرت کند؛ اما…
چیزی مانع اوست. چیزی که به آن:

اینجا برای همه نور هست!

چراغ های خانه را کاملا خاموش کرده بودیم و فقط صفحه نمایشگر من هنوز زنده بود و از خود نور افشانی میکرد. هنوز روزنه امیدی بود، برای همین چند مورچه بال دار( یا مگس دقیق نمی دانم) روی نمایشگر نشستند.